Südliche Träume
Kontakt
Alles über Koi
Pflanzen im u. um den Teich
Koi+Störfutter-Verkauf
Koi-Filme
AGB
Koi-Varianten

   a ginrin showa

     DoitsuKujaku

DoitsuShiroBekko

     AkkaSanke

     Goshiki

  Hikarimoyo

   Hikarimuji

       Asagi

  Hikariutsuri

       Bekko

     Doitsu

GinrinPlatinum

  TaishoSanke

     Kujyaku

   Kumonryu

ShowaSanshoku

     Shusui

   Kinginrin

     GinrinOrenjiOgon

   Kohaku

     Koromo

Weitere Koi-Varianten folgen.

                           Sanke

     Hi-Shusui

                       Shiro-Utsuri

       Hi-Utsuri

Budo Goromo
Aigoromo

         Kujaku

Asagi Ginrin
Asagi
Benigoi
Budogoromo
Chagoi Ginrin Goshiki Hi Utsuri
Hariwake Doitsu
Kawarimono
Kikusui
kohaku
Kujaku
kumunryu

Kumunryu1
Midori Doitsu
Midori DoitsuMidori-Jan Ochiba
Ochiba
Sakura Ogon
Ochiba Doitsu Platinum Ogon


Sanke
Sanke Doitsu
Showa
Shiro Utsuri
Showa Ginrin
Showa Doitsu
Showa Ginrin Kindai Showa Kindai
Shusui
Tancho Goshiki
Shusui
Tancho Kohaku
Tancho Kohaku Ginrin Yamabuki Ogon
Tancho Sanke
Tancho Showa


Yamatonishiki
Yamatonishiki